วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

หาเพิ่มเติม


ความหมายของวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ตรงกับอภาษาอังกฤษว่า Science ซึ่งมาจากรากศัพท์ว่า Scientia แปลสั้นๆง่าย คือ ความรู้หรือความรู้ที่รวบรวมไว้อย่างมีระบบ ระเบียบ หรือความรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ธรรมชาติ
กล่าวโดยสรุป วิทยาศาสตร์ หมายถึง ตัวความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (scientific product)และกระบวนการในการแสวงหาความรู้ (scientific product)ซึ่งแยกย่อยเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (scientific method)กับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (scientific attitude)

อ้างอิง
วิไลลัษณ์ ตั้งเจริญ. ความหมายของวิทยาศาสตร์.พิมพ์ ครั้งที่3.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทิพยวิสุทธิ,2539

ความสำคัญ ของวิทยาศาสตร์
- ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การกินอาหาร
- ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- ใช้ในการสร้างอาชีพ
- ทำให้เกิดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
- ทำให้พยากรณ์อากาศรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า
- สิ่งที่อยู่ในโลกนี้
- เกิดการพัฒนาผลิตสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นได้
- เด็ก
- เกิดข้อค้นพบและเอาตัวรอดได้
- เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็น อยากทดลอง เกิดการพิสูจน์ด้วยตนเอง
- สิ่งแวดล้อม
- ทำให้เกิดการฤดูกาล
- ทำให้เกิดความสมดุล
หาเพิ่มเติม


ทฤษฎีพัมนาการทางสติปัญญา
พัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นลำดับขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาการเด็กแรกเกิด - ปี เด็กพยายามคว้าของเข้าปาก เก็บสะสมประสบการณ์ให้มากๆ เพื่อสร้างเส้นใยสมอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น